Sök

Statistik 2015

I SCC:s målstatistik finns bland annat information om hur många mål vi administrerat, vilken typ av avtal som legat till grund för våra tvister samt information om tid för meddelande av dom.

2015 visade sig vara ett starkt år för SCC med 181 administrerade mål, vilket är det sjätte högsta antalet sedan SCC grundades 1917.

undefined

Av de 181 målen var 43 % (78) svenska och 57 % (103) internationella, vilket tydligt bevis starka ställning SCC som en föredragen plats för tvistlösning bland både det svenska och det internationella näringslivet. Jämfört med 2014 ökade andelen internationella mål med 6 procentenheter.

undefined

Av de mål som hanterades under 2015 administrerades 62 % (118) enligt SCC:s regler för skiljeförfarande, och 27 % (50) administrerades under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. Under 2015 administrerade SCC också ett interimistisk förfarande.

I 7 % (12) av målen ansökte parterna också om några av de administrativa tjänster som SCC tillhandahåller. Tjänsterna innefattar utseende av skiljeman i ad hoc-skiljeförfaranden som genomförs inom ramen för den svenska lagen om skiljeförfarande (2), utseende av skiljeman i ad hoc-skiljeförfarande under UNCITRAL-reglerna (1), och utseende av värderingsman/revisor (9).

undefined

Parter från 37 olika länder valde att lösa sina tvister hos SCC under 2015. Vanligast är fortfarande att parterna kommer från Sverige. Av de utländska parter som vänder sig till SCC är Ryssland, Ukraina, Tyskland, Norge, Storbritannien och Azerbajdzjan de vanligaste förekommande nationaliteterna. 

undefined

Under 2015 administrerade SCC tvister som härrör från en rad olika branscher. De vanligaste tvisterna som inkom härrörde från leveransavtal, serviceavtal, aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal.

 

undefined

För majoriteten av de fall som administrerades under SCC-reglerna tog det mellan 6-12 månader från tidpunkten för registreringen av ett mål, till meddelande av dom.

undefined

I 62 % av fallen som administrerades under SCC-reglerna för förenklat skiljeförfarande meddelandes dom inom 3-6 månader.

undefined

Om det, före inledandet av ett skiljeförfarande, krävs ett beslut om interimistiska åtgärder för att provisoriskt säkerställa en parts anspråk, kan parten vända sig till SCC för utseende av en interimistisk skiljeman i enlighet med SCC-reglerna.

Fem interimistiska förfaranden inleddes vid SCC mellan 2014 och 2015. Dessa begäranden om interimistiska åtgärder baserades på investeringsskyddstraktat (3), aktieköpavtal (1), och byggavtal (1).