Sök
Snabbt beslut om interimistiska åtgärder

Snabbt beslut om interimistiska åtgärder

Vid behov av ett snabbt interimistiskt beslut kan en part ansöka om en interimistisk skiljeman och erhålla beslut inom 5 dagar.

Det händer att en part befinner sig i en situation där ett beslut om interimistiska åtgärder behövs för att provisoriskt säkerställa partens rätt innan ett skiljeförfarande har hunnit inledas. Parten kan då ansöka om att Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) utser en interimistisk skiljeman i enlighet med SCC:s regler.

Samtidigt som sökanden ger in ansökan om en interimistisk skiljeman ska sökanden betala en registreringsavgift till SCC. En kopia av ansökan skickas av sekretariatet till motparten så snart den mottagits. SCC ska om möjligt utse en interimistisk skiljeman inom 24 timmar från mottagen ansökan och den interimistiska skiljemannen ska avge ett beslut inom 5 dagar från det att målet hänskjutits till denne.

Det interimistiska beslutet är bindande för parterna när det meddelats men kan ändras eller upphävas av den interimistiska skiljemannen på begäran av en part.

En skiljenämnd är inte bunden av den interimistiska skiljemannens beslut eller skälen för detta och kan besluta att det interimistiska beslutet ska upphöra att gälla. Ett interimistiskt beslut upphör även att gälla om ett skiljeförfarande inte inleds inom 30 dagar, alternativt målet inte hänskjutits till en skiljenämnd inom 90 dagar, från den dag det interimistiska beslutet meddelades.

Våra modellklausuler

Ladda ner våra regler

Beräkna kostnaderna med vår kalkylator