Om SCC

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) har under åren utvecklats till ett av världens ledande tvistlösningsorgan.

SCC grundades 1917 och är en självständig enhet inom Stockholms Handelskammare. SCC, som består av en styrelse samt ett sekretariat, erbjuder professionell tvistlösning för kommersiella parter.

Tvistlösning i form av skiljeförfarande och medling är alternativ till domstolsförfarandet och används för att lösa tvister inom både det svenska och det internationella näringslivet. Fördelen med alternativa tvistlösnings­tjänster är dels att processen är kostnadseffektiv, flexibel och att tvistlösningen sker i ett neutralt forum. Läs mer om tvistlösning här.

SCC:s internationella renommé som forum för tvistlösning har sitt ursprung i det s.k. Optional Clause Agreement som tecknades 1977 mellan USA, genom American Arbitration Association (AAA), och dåvarande Sovjetunionen, genom USSR Chamber of Commerce and Industry (USSRCCI), varigenom amerikansk-sovjetiska affärstvister skulle lösas i Sverige med SCC som utseendeorgan. Vid ungefär samma tidpunkt valde Kina att förlägga sina internationella tvister till Sverige och SCC.

SCC har sedan dess utvecklats till ett av de främsta instituten i världen för öst-väst relaterade tvister men har också vuxit till ett internationellt center för tvistlösning där parter från mellan 30 till 40 olika länder väljer att få sina tvister avgjorda varje år.

Sverige och SCC har också en unik roll i det system som utvecklats för internationellt investeringsskydd. I minst 120 så kallade bilaterala investeringsskyddsavtal anges Sverige eller SCC som forum för tvister mellan investerare och stat. SCC är idag den näst största institutionen i världen för investeringstvister.

SCC:s sekretariat


Det löpande arbetet med skiljemålen, evenemang, publikationer och utveckling av verksamheten utförs av sekretariatet.

Sekretariatet består av tio medarbetare. Arbetet leds av en generalsekreterare tillsammans med en biträdande generalsekreterare. Måladministrationen hanteras av fyra rotlar där varje rotel består av en jurist och en måladministratör.

Sekretariatets kontor är beläget i centrala Stockholm på Regeringsgatan 29.

SCC:s styrelse


Styrelsen ska bestå av en ordförande, maximalt tre vice ordförande och ytterligare maximalt tolv ledamöter. De kan vara av svensk eller icke-svensk nationalitet. Styrelsen utses av Stockholms Handelskammares styrelse och ledamöterna utses för en period av tre år.

Det löpande arbetet med skiljemålen utförs av sekretariatet. Styrelsens uppgifter består i att fatta beslut enligt SCC:s regler, t.ex. SCC:s behörighet, utseende av skiljedomare, invändning om jäv samt beslut om kostnaderna för skiljeförfarandet.