Domar

Svenska domstolsbeslut


Avgöranden från svenska domstolar I skiljedomsrelaterade frågor är tillgängliga på engelska och svenska på hemsidan Swedish Arbitration Portal. Översättningarna är icke-officiella. Portalen som tillhandahålls fritt av SCC gör svensk domstolspraxis i nationella och internationella skiljeförfaranden enkelt tillgängliga för internationella användare av skiljeförfarande. Swedish Arbitration Portal finns på www.arbitration.sccinstitute.com.

Domstolsbeslut från andra jurisdiktioner


Avgöranden från utländska domstolar har från tid till annan publiserats av SCC. Översättningarna är icke-officiella.

Beslut från Högsta domstolen i Ukraina 2011-08-31

En skiljedom meddelad enligt SCC-reglerna förklarades nyligen verkställbar av Högsta domstolen i Ukraina. Genom en skiljedom den 8 augusti 2008 avgjordes en tvist mellan det franska bolaget Evertrade och den statligt ägda hamnen Kherson i Ukraina. Evertrade ansökte senare om verkställighet av skiljedomen vid Suvorovskiy tingsrätt i Kherson, men Kherson hamn invände att brott mot ukrainsk materiell rätt utgjorde hinder mot verkställighet.De lägre instanserna ogillade invändningen.

Läs beslutet här (inofficiell engelsk översättning)

Beslut från "Federal Commercial Court" i St Petersburg 2011-03-10

En norsk part ansökte nyligen om erkännande och verkställighet av en SCC-dom i Ryssland. Den ryska motparten invände och hävdade att SCC saknade behörighet att handlägga tvisten, att Sevmash inte delgivits på rätt sätt och att verkställighet av skiljedomen strider mot rysk public policy.

Läs beslutet här

Beslut från Högsta domstolen i Ukraina 2010-11-24

Ukrainas Högsta domstol beviljade den 24 november 2010 med stöd av New York-konventionen verkställighet av en svensk skiljedom meddelad enligt SCC-reglerna.

Läs Högsta domstolens beslut här