Nya medlingsregler i Stockholm

Den 1 januari 2014 trädde SCC:s nya medlingsregler i kraft. De nya reglerna tillämpas på samtliga medlingsförfaranden som inleds efter den 1 januari 2014.

Kort om de nya reglerna:


- Från och med 1 januari 2014 är SCC:s styrelse ansvarig för beslut enligt medlingsreglerna, inklusive utseende av medlare. Givet betydelsen av kommersiella överväganden vid valet av tvistlösning har Handelskammaren funnit det logiskt att fusionera medling och skiljedom i en organisatorisk enhet. Det innebär också att Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut upphört vid årsskiftet. 

- Innan medlare utses skall parterna ges tillfälle att yttra sig om vem som skall utses. Föreslår parterna gemensamt viss medlare, ska denne utses av SCC. 

- Kostnaderna för förfarandet fastställs utifrån förväntat antal sammanträdesdagar med medlaren. Utgångspunkten är att medlingen skall kunna avslutas efter en dags sammanträde. Medlaren ersätts med ett fast arvode om EUR 4 000 per dag samt en EUR 4 000 för förberedelse. SCC:s administrativa avgift beräknas som tidigare utifrån det omtvistade värdet. 


- Erfarenhet visar att tidsfrist angivet i reglerna inte har haft avgörande betydelse för medlingens effektivitet. Den tidigare tidsfristen har därför strukits. 

- Effekten av ett medlingsavtal klargörs genom en bestämmelse som anger att ”Om inte parterna har bestämt annat, utgör inte ett avtal om medling enligt dessa regler rättegångshinder eller hinder mot att påkalla skiljeförfarande.” 

- Möjligheten för parter att få ett medlingsavtal omvandlat till en skiljedom, som är unikt för SCC:s medlingsförfarande, kvarstår även i de nya reglerna. 

- SCC kommer under våren 2014 att publicera ytterligare skrifter kring medling. Ett seminarium om såväl de nya reglerna som fördelarna med medling kommer att erbjudas bl.a. i Stockholm i april. Mer information om detta följer längre fram. 

Nya medlingsreglerna (fr.o.m. 1 jan 2014) 

Modellklausul 

Beräkning av förskott i SCC-medling

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här