Politiker och experter debatterade ISDS

The International Law Association Swedish Branch (ILA) anordnade nyligen en paneldebatt hos Stockholms Handelskammare om innebörden av tvistlösningsverktyget Investor State Dispute Settlement (ISDS).

Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg, f.d. EU parlamentariker Carl Schlyter (Mp), EU parlamentariker Christofer Fjellner (M) samt SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson deltog i diskussionen som modererades av professor emeritus Ove Bring.

Temat för debatten var huruvida ISDS utgör ett hot mot demokratin eller erbjuder potential för skydd av miljön.

Under debatten adresserades bland annat påståendet om att ISDS är ett system som kringgår allmän domstol.

”ISDS bör ej ses som en motpol till allmän domstol utan som ett stöd och ett verktyg till suveräniteten”, sa Anne Ramberg.

Annette Magnusson påpekade att de flesta nationella rättsväsenden inte kan erbjuda ett fullgott rättskydd samt att objektivitetskraven inte alltid uppfylls ens i europeiska demokratier.

Carl Schlyter (Mp) tog upp att ISDS är en mekanism som främst gynnar investerare.

Christofer Fjellner invände med att det inte finns ett inbyggt statsfientligt mönster i ISDS; utav världens kända ISDS mål har en minoritet vunnits av investerare.

Annette Magnusson talade även om att ISDS kan sätta kraft bakom orden i de internationella miljöavtalen:

”För första gången finns ett verktyg som kräver att stater lever upp till de internationella överenskommelserna; detta är revolutionerande och att inte utnyttja detta vore en missad möjlighet för förändring”.

Magnusson påpekade även att ISDS inte är ett nytt fenomen utan är ett vedetaget tvistlösningsverktyg som finns inkluderat i ca 3000 bilaterala investeringsskyddsavtal. 

”Det är en viktig pusselbit för att förse internationell handel med förutsebara regler och rättsäkerhet”, sa Magnusson.

Vill du veta mer om ISDS?

Läs mer om tvistlösningsverktyget ISDS på Stockholms handelskammares ISDS blogg.

ISDS Q&A - SCC besvarar vanligt förekommande frågor kring ISDS.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här