Portalen uppdaterad med två nya domar

Swedish Arbitration Portal har uppdaterats med två nya domar. I en dom från november 2014, ogillade Svea hovrätt en klandertalan mot en SCC skiljedom.

Hovrätten förklarade att en skiljedom endast kan ogiltigförklaras på grund av ordre public i höggradigt stötande fall.

Sådana fall kan exempelvis vara när någon genom skiljedom förpliktas till en prestation som är förbjuden enligt lag, när skiljenämnden avgör en tvist utan hänsyn till en rättsregel som är tvingande till förmån för tredje man eller ett allmänt intresse, eller när skiljedomen innefattar en rättstillämpning som leder till orimliga resultat.

Ladda ned domen på svenska och engelska här

I ett beslut från september 2014 undanröjde Göta hovrätt ett beslut från Kalmar tingsrätt och återförvisade målet till tingsrätten. Hovrätten ansåg inte att det var visat att det fanns en bindande skiljeklausul som omfattade käromålet, då det inte hade bevisats att avtalshandlingen hade undertecknats av båda parter. Det hade inte heller genom den muntliga bevisningen blivit visat att parterna, trots villkoret om undertecknande, skulle ha tillämpat avtalet så att det av den anledningen blivit bindande dem emellan.

Ladda ned domen på svenska och engelska här

Swedish Arbitration Portal tillhandahålls fria översättningar till engelska av svenska domstolsdomar om skiljemannarättsfrågor.

Besök Swedish Arbitration Portal

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här