Sök

Enkät om investeringstvister på SCC:s webb

Som ett led i arbetet att bevaka utveckling och trender kring investeringsskyddsavtal och -tvister har IBA Subcommittee on Investment Treaty Arbitration tagit fram en enkät som nu finns tillgänglig på SCC:s webb.

De senaste åren skiljeförfarande som metod för tvister rörande investeringsskyddsavtal ökat kraftigt. Samtidigt som många anser det vara en framgångsrik metod har kritik riktats mot förfarandet. IBA Subcommittee on Investment Treaty Arbitration förbereder en rapport om frågor som rör skiljeförfarande vid internationella investeringstvister, och via enkäten vill man samla information och perspektiv från involverade parter som till exempel stater, investerare, institutioner och jurister, men även från utomstående personer från till exempel akademi och icke-statliga organisationer.

Frågeformuläret är framtaget av IBA Subcommittee tillsammans med en expertgrupp bestående av representanter från myndighet och civilsamhälle, samt akademiker, skiljemän och advokater.

Undersökningen tar ca 15 minuter och all information, inklusive identiteten på de svarande, kommer att behandlas konfidentiellt undantaget de fall då svaranden själv aktivt väljer att avstå från anonymitet.

Undersökningen är öppen fram till 31 juli 2015.

Delta i undersökningen här

IBA Subcommittee on Investment Treaty Arbitration består av representanter från stat och skiljedomsinstitut, bolagsjurister, skiljemän och skiljenämnder. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här