Sök

Swedish Arbitration Portal: Begränsad räckvidd för omdömet domstolens behörighet

I en dom nyligen publicerad på Swedish Arbitration Portal meddelade Svea Hovrätt att det endast är frågorna om ett skiljeavtalets giltighet och tillämplighet som kan prövas genom en fastställelsetalan med stöd av 2 § LSF.

Svaranden i ett pågående skiljeförfarande väckte fastställelsetalan i tingsrätt i enlighet med 2 § Lagen om Skiljeförfarande. Under denna paragraf kan en domstol på en parts begäran pröva skiljemännens behörighet att avgöra tvisten. Svaranden bestred nämndens behörighet på flera alternativa grunder, exempelvis att skiljeförfarandet var oförenligt med rättsordningen i Sverige och att skiljenämnden var felaktigt konstituerad. Hovrätten avvisade svarandens talan på den grund att det bara är frågorna om ett skiljeavtalets giltighet och tillämplighet som kan prövas under pågående skiljeförfarande. Hovrättens beslut har överklagats, och Högsta domstolen har lämnat prövningstillstånd.

Läs hovrättens beslut här (Ö 4508-14).

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här