Sök

Swedish Arbitration Portal: Högsta domstolen avvisar klander- och ogiltighetstalan med hänvisning till EU-lagstiftning

I en dom nyligen publicerad på Swedish Arbitration Portal fastställde Högsta Domstolen hovrättens beslut att avvisa en klander- och ogiltighetstalan riktad mot en skiljedom inom konkurrensrätten.

Enligt skiljedomen hade käranden handlat i strid med EU:s konkurrenslag och var därmed förpliktad att betala skadestånd. Käranden anförde inför Svea Hovrätt att skiljedomen skulle ogiltigförklaras eftersom skiljenämnden hade misstolkat EU:s konkurrenslagstiftning, vilken enligt Eco Swiss-doktrinen är del av den svenska rättsordningen. Högsta domstolen konstaterade att skiljenämndens tolkning inte stred mot EU:s tvingande konkurrensregler, och att det inte var nödvändigt att inhämta ett förhandsavgörande från ECJ i detta hänseende.

Läs hela domen (No. T 5767-13) här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här