Sök

Swedish Arbitration Portal: Högsta Domstolen om verkställighet av utländsk skiljedom

I en dom nyligen publicerad på Swedish Arbitration Portal beslutade Högsta Domstolen att en skiljedom som meddelats av International Centre for Dispute Resolution i New York var verkställbar i Sverige, trots att svaranden inte deltagit i skiljeförfarandet.

Hovrätten hade förklarat skiljedomen overkställbar eftersom svaranden inte hade underrättats om skiljeförfarandet. I Högsta Domstolen åberopade käranden ny bevisning som visade att delgivning och annan information om förfarandet skickats till en e-postadress som innehöll svarandens namn. Svaranden hävdade att han inte använder e-post, men kärandens utredning visade att han vid senare tillfälle använt det konto dit underrättelse om skiljeförfarandet hade skickats. Mot denna bakgrund ändrade Högsta Domstolen hovrättens beslut och fastställde att skiljedomen kunde verkställas i Sverige. Läs hela domen på svenska och engelska här:  

Ö 6354-13

Ytterligare två beslut publicerades nyligen på Swedish Arbitration Portal, läs och ladda ner dem här:

T 7796-14

T 9059-03

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här