Sök

Swedish Arbitration Portal: Hovrätten avvisar yrkanden om uppdragsöverskridande

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal avvisar Svea Hovrätt ett klandermål, där parten yrkat att skiljenämnden begått uppdragsöverskridande genom att pröva rättsförhållanden utanför ramen för skiljeavtalet.

Den förlorande parten i skiljeförfarandet hävdade att nämnden hade överskridit sitt uppdrag genom att pröva frågor relaterade till transaktioner som regleras av andra avtal med andra parter, och att skiljedomen därmed skulle upphävas. Parten gjorde också gällande att skiljedomen var ogiltig eftersom nämnden fattat beslut i en fråga som inte får avgöras av skiljemän, nämligen huruvida vissa transaktioner var otillåtna under aktiebolagslagen. Hovrätten avvisade klandertalan, och förklarade att en skiljenämnd är behörig att pröva rättsförhållanden utanför skiljeavtalet under förutsättning att dessa relationer är relevanta ur bevishänseende. Hovrätten fann även att tvisten var skiljedomsmässig, då aktiebolagslagen utgjorde del av parternas avtal. 

Läs hela domen (Case No T 4861-14 ) här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här