Sök

SCC-regler i fokus

Nyligen offentliggjorde SCC förslag till nya Skiljedomsregler och Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Förslagen är resultatet av 18 månaders överläggningar inom SCC:s regelrevisionskommitté. Kommitteen består av internationella och nationella jurister från nio jurisdiktioner inkl. advokater, akademiker, ledamöter av SCC:s styrelse och representanter för sekretariatet.

Kärnan i ett SCC-förfarande bibehålls men förslagen innehåller ett antal anmärkningsvärda revideringar och innovationer, bland annat följande:

• Summarisk procedur. Förslagen innehåller en bestämmelse som möjliggör för skiljenämnden att på begäran av en part besluta en eller flera frågor genom en summarisk procedur. Avsikten är att ge skiljenämnden ett verktyg genom vilket den på ett snabbt och effektivt sätt kan hantera ohållbara påståenden.

• Administrativ sekreterare. Skiljenämndens möjlighet att utse administrativa sekreterare regleras i förslagen. Utseenden förutsätter parternas godkännande och förslagen reglerar även entledigandet av en administrativ sekreterare, om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för sekreterarens opartiskhet eller oberoende.

• Amicus curiae i investeringstvister. En ny bilaga till Skiljedomsreglerna avser enbart investeringstvister. Bilagan innehåller förutsättningarna för en tredje man eller en icke-tvistande part till det aktuella traktatet att få uttala sig i tvisten. Det bör noteras att de föreslagna bestämmelserna inte påverkar SCC:s eller skiljenämndens sekretessåtagande.

• Multi-party och multi-contracts. Förslagen omfattar även regler om möjligheten att ansluta ytterligare parter till en pågående tvist och förutsättningarna för att fordringar som grundar sig på flera skiljeavtal skall få prövas i ett enda förfarande.

• En mer balanserad process. Förslaget till nya Regler för Förenklat Skiljeförfarande innehåller en ändring innebärande att påkallelseskriften och svaret på påkallelseskriften skall utgöra käromål respektive svaromål i syfte att uppnå en än mer tidseffektiv process.

Förslaget till Skiljedomsregler 2017 finns här.

Förslaget till Regler för Förenklat Skiljeförfarande 2017 finns här.

SCC uppmanar användare, skiljemän och övriga intressenter inom branschen att granska förslagen till nya regler. Kommentarer välkomnas till Consultation@chamber.se till och med den 23 maj 2016.

Förslagen till nya regler och synpunkter som inkommit kommer att diskuteras vid en hearing den 9 juni 2016 i Stockholm. För mer information och anmälan till hearingen läs här.

Härutöver kommer förslagen till nya regler att presenteras vid evenemang i Hong Kong, Shanghai och Peking mellan 17-19 maj. För mer information om reglerna och SCC:s road trip i Kina läs här.

De nya SCC-reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari 2017.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här