Sök

SCC tar fram nya regler till 2017

SCC arbetar ständigt för att kunna erbjuda såväl innovativt som kostnads- och tidseffektivt skiljeförfarande till det internationella näringslivet. Ett exempel på detta är de nya SCC-reglerna som förväntas träda i kraft den 1 januari 2017.

I september 2014 tillsattes en kommitté i syfte att se över SCC:s regler och praxis. Kommitténs 20 medlemmar består av bolagsjurister, akademiker och advokater från Sverige och utomlands som alla bidrar med expertis och värdefulla idéer till revideringsarbetet. Kommitteen leds av Jakob Ragnwaldh, partner på Mannheimer Swartling och vice ordförande i SCC:s styrelse.

Revideringsarbetet påbörjades med utgångspunkt i de typer av tvister som anhängiggörs vid SCC, och tre underkommittéer fick i uppgift att särskilt fokusera på skiljeförfarande under SCC:s Skiljedomsregler, Reglerna för förenklat skiljeförfarande, respektive investeringstvister. 18 månader senare närmar sig kommitténs arbete sitt slut, och SCC förväntas bjuda in det internationella skiljesamfundet att kommentera förslaget till nya regler genom ett remissförfarande senare under våren. Remissen kommer att följas upp med en ”hearing” hos SCC den 9 juni.

Vad kommer att förändras?

Förslaget rörande SCC:s nya regler innehåller bland annat bestämmelser om multi-party och multi-contract-tvister, och tillsättandet av administrativa sekreterare. För att ytterligare öka effektiviteten i det förenklade skiljeförfarandet föreslås ändringar i inledandet av denna procedur. Andra initiativ som syftar till att främja effektiviteten återfinns i bestämmelser om case management och möjligheten för en part att begära att skiljenämnden i ett tidigare skede ska pröva en eller flera sak- eller lagfrågor genom en så kallad ”summary procedure”.

De nya SCC-reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari 2017 under förutsättning att de först antagits av SCC:s styrelse och styrelsen för Stockholms Handelskammare. Biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson och jurist Celeste Salinas Quero företräder SCC i kommittén.

SCC:s Regelkommitté

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här