Sök

Swedish Arbitration Portal: Nytt hovrättbeslut angående skiljeklausul som rättegångshinder

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal, avvisade Svea Hovrätt svarandens kvittningsinvändning på grund av ett skiljeavtal som åberopats av käranden.

Enligt 4 § Lagen om Skiljeförfarande får en domstol mot en parts bestridande inte pröva en fråga som omfattas av ett skiljeavtal. I denna tvist framställde käranden en invändning mot svarandens kvittningsinvändning med motiveringen att denna föll inom ramen för skiljeklausulen i parternas aktieägaravtal, även om huvudfordran inte omfattades av denna skiljeklausul. Hovrätten höll med, och avvisade kvittningsinvändningen. Domstolen avfärdade också svarandens argument att parterna muntligen kommit överens om att vissa tvister – inklusive kvittningsinvändningen – skulle undantas från skiljeklausulen. Hovrätten konstaterade att enligt aktieägaravtalet måste ändringar och tillägg göras skriftligen.

Ta del hela av hela domen (Case No. Ö 8635-15) här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här