Sök

Swedish Arbitration Portal: Nytt hovrättsbeslut om särskild skiljedom angående kostnader

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal, avvisade Svea Hovrätt svarandens klander av en särskild skiljedom angående kostnader.

Svaranden i ett skiljeförfarande klandrade en särskild skiljedom angående kostnader, som ålade svaranden att ersätta käranden för en del av förskottsbeloppet. Svaranden hävdade att skiljenämnden begått ett processfel och överskridit sitt mandat genom att meddela en skiljedom som inte löste tvisten i sak, och att skiljedomen på samma grund ska ogiltigförklaras. Hovrätten avslog motionen, och förklarade att svaranden genom att inte invända mot den särskilda skiljedomen under förfarandet hade förlorat rätten att åberopa denna omständighet som grund för klander. Hovrätten förklarade även att en skiljedom kan ogiltigförklaras bara om domen eller det sätt på vilket den tillkommit är uppenbart oförenlig med grunderna för den svenska rättsordningen. SCC:s regler § 45 (4), som tillåter skiljemannen att meddela särskild skiljedom angående kostnader, strider varken mot avtalslagen eller lagen om skiljeförfarande.

Ta del av hela domen (Case No. T 391-16 ) här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här