Sök

Swedish Arbitration Portal: Svea Hovrätt finner att nämnd saknade behörighet

I en dom som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal, fann Svea Hovrätt att skiljenämnden i en investeringstvist hade saknat behörighet att avgöra tvisten mellan parterna.

Tvistlösningsklausulen i det underliggande bilaterala investeringsskyddsavtalet gav en skiljenämnd behörighet att avgöra tvister mellan stater och investerare där tvisten rör ersättningen som betalas när staten beslutar att expropriera en investering. Skiljenämnden fann att detta även inkluderar tvister om huruvida en expropriation hade inträffat, och tingsrätten höll med. Hovrätten fann dock att när skiljeklausulen tolkas i enlighet med artikel 31 i Wienkonventionen om traktaträtten, så omfattar den inte sådana tvister. Därför fann hovrätten att skiljenämnden hade saknat behörighet. Domstolen ogillade också investerarnas argument att principen om mest gynnad behandling innebar att tvistlösningsklausuler i andra ryska bilaterala investeringsavtal gav skiljenämnden behörighet att pröva tvisten.

Läs hela domen (No T 9128-14) på svenska och engelska här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här