Nytt på Swedish Arbitration Portal: Svea Hovrätt upphävde delvis en skiljedom

I ett nyligen publicerat beslut på Swedish Arbitration Portal upphävde Svea Hovrätt delvis en skiljedom. Klagande hade klandrat skiljedomen på tre grunder, av vilka Svea Hovrätt biföll två.

Klagande klandrade skiljedomen och hävdade att (1) delar av tvisten som avgjorts genom skiljedomen inte täcktes av en giltig skiljeklausul, (2) att skiljenämnden begått ett antal handläggningsfel vilka påverkat målets utgång samt (3) att klagande inte fått möjlighet att lägga fram sin sak till fullo. Svea Hovrätt ansåg att delar av tvisten som avgjorts genom skiljedomen inte omfattades av en giltig skiljeklausul samt att det förekommit handläggningsfel vilka påverkat målets utgång. Hovrätten ansåg att skiljenämndens handläggning av målet inte hade förhindrat klagande från att föra sin talan. Således bifölls de två första grunderna, den tredje avslogs.

Läs domen här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här