boktrave med glasögon och nycklar

Swedish Arbitration Portal: Hovrätten avvisar klandertalan i sin helhet

Käranden hade inte rätt att påkalla skiljeförfarandet på grund av att han var medborgare i svarandestaten och därför inte uppfyllde kriterierna för en investerare enligt ECT.

Parten yrkade i sin talan att hela skiljedomen skulle upphävas på grund av att skiljenämnden hade överskridit sin behörighet genom att agera i strid med grundläggande principer i svensk lag samt att domen meddelats utanför tidsfristen. Vidare yrkade käranden att han var behörig att påkalla skiljeförfarande på grund av att han hade permanent uppehållstillstånd i en avtalsslutande stat, trots att han var medborgare i svarandestaten vid tiden då investeringen gjordes. Domstolen bedömde att det inte förelåg grund för att avvisa eller upphäva domen. Vidare ansåg domstolen att skiljenämnden saknade jurisdiktion med anledningen att parten var medborgare i svarandestaten.

Läs domen här: Case No. T 6582-16

 

The Swedish Arbitration Portal is facilitated by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (the SCC). The project’s mission is to increase transparency in arbitration by making Swedish case law more accessible to the international community. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här