Swedish Arbitration Portal: Högsta domstolen tolkar Due Process

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal fann Högsta Domstolen att en skiljenämnd i skiljedomen avvikit från en ställningstagande i ett tidigare beslut, och att detta utgjort ett handläggningsfel. HD upphävde skiljedomen i relevant del.

I sin analys placerade HD särskilt fokus på kravet att felet måste ha inverkat på målets utfall. Domstolen fann att felet var väsentligt, eftersom skiljenämnden frångått ett tidigare meddelat ställningstagande utan att ge den klandrande parten möjlighet att yttra sig. Hade domstolen i förväg meddelat att den övervägde att ändra sin tolkning av parternas royalty-klausul skulle den klandrande parten argumenterat sin ståndpunkt i frågan. Hovrätten fann att viktiga rättssäkerhetsprinciper hade åsidosatts, och att det fanns skäl att presumera att felet har inverkat på utgången.

HD betonade i beslutet att bestämmelsen i 34 § om processuella fel som bör vara klandergrundande är avsedd att tillämpas restriktivt.

 

Läs beslutet här

 

The Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Projektets syfte att göra svensk skiljedomsrätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här