Swedish Arbitration Portal: Hovrätten avvisar talan om klander av skiljedom

Svea hovrätt avslår klandertalan av en särskild skiljedom mellan ett ryskt bolag och ett ukrainskt bolag. Ytterligare två mål i hovrätten mellan samma parter väntas bli avgjorda under år 2020 (T 2826-18 och T 3250-18).

Kärandeparten yrkade i sin talan ogiltighet eller klander avseende den särskilda skiljedom som meddelades i skiljeförfarandet med anledning av ett leveransavtal. Klanderkäranden gjorde gällande att det hade förekommit flera fel i förfarandet, bl.a. att skiljenämnden i den särskilda skiljedomen gått utöver parternas yrkanden och åberopanden när den fastställde en formel för hur stor årlig volym av naturgas som skulle levereras.

Svea hovrätt avslog talan och framförde att det inte var visat att det förekommit något fel i förfarandet. Den särskilda skiljedomen skulle därmed inte upphävas till någon del.

 

Läs beslutet här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här