Swedish Arbitration Portal: Klanderkäranden lyckades inte visa att skiljenämndens tolkning av skiljeavtalet var felaktig

Utgångspunkten vid överprövningen av skiljenämndens behörighetsbeslut bör vara att skiljenämndens tolkning och bevisvärdering i frågan är riktig och att prövningen begränsas till om skiljenämnden gjort en felaktig bedömning av skiljeavtalets omfattning enligt HD, som även uttalade att ”inverkan av ett handläggningsfel bör vara av rimlig betydelse för klanderkäranden för att kunna påtalas”.

I en dom från HD som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal yrkande klanderkäranden att skiljedomen skulle upphävas eftersom skiljenämnden hade överskridit sin behörighet genom att pröva ett yrkande som inte täcktes av skiljeklausulen samt genom att inte pröva en mellan parterna tvistig omständighet, något som även ansågs utgöra ett handläggningsfel. Klanderkäranden gjorde vidare gällande att parten inte hade givits möjlighet att i tillräcklig omfattning utföra sin talan och att skiljedomen saknade stöd i bevisningen.

Domstolen fann att utgångspunkten vid överprövningen av skiljenämndens behörighetsbeslut bör vara att skiljenämndens tolkning och bevisvärdering i frågan är riktig, vilket medför att domstolen inom ramen för klanderprocessen enbart ska pröva om klanderkäranden visat att skiljenämnden gjort en felaktig bedömning av skiljeavtalets omfattning.

HD fann även att det föreligger ett väsentlighetskrav för att ett handläggningsfel ska kunna påtalas och att felet ska vara av rimlig betydelse för klanderkäranden i den delen som kan komma att upphävas för att kunna påtalas.

HD fann att klanderkäranden inte hade visat att omständigheter förelåg för ett upphävande av skiljedomen och ogillade klandertalan i dess helhet.

 

Läs domen här: Case No. T 5437-17

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här