Swedish Arbitration Portal: Nytt från Svea hovrätt

Svea hovrätt avslår ogiltighetstalan då tvisten som skiljedomarna avsåg var skiljedomsmässig och skiljedomarna eller det sätt på vilket de tillkommit inte stred mot grunderna för rättsordningen i Sverige. Skiljenämnden överskred dock sitt uppdrag när ett tillägg till den särskilda skiljedomen gjordes för sent och skiljedomen upphävs därför i den delen.

Parten yrkade i sin talan att både den särskilda skiljedomen och den slutliga skiljedomen var ogiltiga grundat på att skiljedomarna avsåg en tvist som inte var skiljedomsmässig samt att skiljedomarna och dess tillkomstsätt stred mot grunderna för rättsordningen i Sverige. Hovrätten fann att frågorna i tvisten var skiljedomsmässiga samt att skiljedomarna eller det sätt på vilket de tillkommit inte stred mot grunderna för rättsordningen i Sverige. Hovrätten fann även att omständigheterna som klanderkäranden gjorde gällande i målet inte rättsligt kunde leda till att skiljedomarnas materiella innehåll stred mot grundläggande unionsbestämmelser samt att förhållandena i det aktuella målet inte kunde jämföras med Mostaza Claro- och Achmea-domen.

Hovrätten fann däremot att en mindre del av den slutliga skiljedomen skulle upphävas eftersom skiljenämnden för sent gjorde ett tillägg till den särskilda skiljedomen. Skiljenämnden överskred i och med det sitt uppdrag i den delen.

Läs domen här: Case No. T 8538-17 and T 12033-17

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här