Swedish Arbitration Portal: Klandertalan avslås – strider inte mot ordre public

Svea hovrätt avslår klandertalan av en särskild skiljedom och delar av den slutliga skiljedomen i en investeringstvist.

Klaganden yrkade att domstolen skulle ogiltigförklara, alternativt upphäva, den särskilda domen i sen helhet och delar av den slutliga domen.

Klaganden argumenterade att skiljedomarna och det sätt på vilket de tillkommit uppenbart är oförenligt med grunderna för rättsordningen i Sverige (ordre public) till följd av skiljenämndens handläggningsfel under förfarandet. Klaganden anförde att skiljenämnden begått handläggningsfel genom att felaktigt avslå Klagandens begäran om edition avseende vissa handlingar, att Klaganden därför inte kunnat lägga fram den bevisning som behövts samt att skiljenämnden trots detta lagt bevisbördan, för att de åtgärder som Svaranden vidtagit varit olagliga, på Klaganden.

Domstolen ogillade klandertalan i sin helhet. Domstolen fann att de omständigheter som Klaganden åberopade inte var sådana att skiljedomen eller det sätt på vilket skiljedomen tillkommit kunde anses vara uppenbart oförenliga med grunderna för rättsordningen i Sverige. Därtill fann domstolen att Klaganden under skiljeförfarandet inte gjort invändning mot det påstådda handläggningsfelet. Klaganden hade således inte rätt att åberopa det som grund för klander av skiljedomarna.

 

Läs beslutet här (Case No T 82-16)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här