Swedish Arbitration Portal: stämningsansökan avvisas på grund av rättegångshinder (res judicata)

Svea hovrätt avvisar stämningsansökan med yrkande om ogiltigförklarande av skiljedom.

Republiken Kazakstan (Kazakstan) ansökte om stämning med yrkande att hovrätten, i enlighet med 33 § första stycket 1 alternativt 2 lagen om skiljeförfarande, skulle förklara en skiljedom (Skiljedomen) ogiltig. Som grund för sin talan anförde Kazakstan att Skiljedomen var ogiltig eftersom den innefattade prövning av en fråga som enligt svensk lag inte får avgöras av skiljemän och att det sätt på vilket skiljedomen tillkommit var uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen i Sverige.

Genom en tidigare dom hade hovrätten redan ogillat en talan förd av Kazakstan mot skiljedomen där Kazakstan i första hand yrkade att hovrätten skulle förklara skiljedomen ogiltig. Domen hade vunnit laga kraft. Frågan som hovrätten hade att ta ställning till var därmed om stämningsansökan skulle avvisas på grund av rättegångshinder (res judicata).

Hovrätten konstaterade att det inte fanns några skäl att tillämpa reglerna om rättskraft på annat sätt vid en ogiltighetstalan mot en skiljedom. Eftersom hovrätten fann att saken var densamma i bägge målen och att rättegångshinder förelåg avvisades Kazakstans stämningsansökan.  

 

Läs hela beslutet (T 12462-19)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här