Swedish Arbitration Portal: Svea hovrätt – Ingen nedsättning av skiljedomarens ersättning

Svea hovrätt avslår talan om nedsättning av skiljedomarens ersättning.

Käranden, som förlorande part i skiljeförfarandet, överklagade tingsrättens beslut avseende ersättningen till skiljedomaren. Käranden yrkade att skiljedomarens ersättning skulle sättas ned till följd av att det förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för skiljedomarens opartiskhet och oberoende, och betonade att skiljedomaren misslyckats med att upplysa om dessa omständigheter. Käranden hävdade vidare att den tid som skiljedomaren lagt ned under förfarandet varit utan värde. 

Hovrätten fastställde tingsrättens dom och avslog yrkandet avseende nedsättning av ersättningen till skiljedomaren.  Hovrätten konstaterade av 41 § skiljeförfarandelagen bör tillämpas på olika sätt beroende på om kostnadsbeslutet fattats av skiljedomarna själva eller om det följer av avtal eller beslutats av en institution. I enlighet med domstolens resonemang ska domstolens granskning inte omfatta en allmän bedömning av rimliga ersättningsstandarder, eftersom granskningen strikt begränsas till bedömningen av de grunder som klaganden åberopat. Eftersom ingen sådan motivering hade framförts avvisades talan i denna del. 

Hovrätten prövade också huruvida enbart fastställandet av de omständigheter som påstås ha gett upphov till tvivel om skiljedomarens opartiskhet eller oberoende skulle kunna tjäna som grund för att minska skiljedomarens ersättning. Domstolen fann att förekomsten av sådana omständigheter inte ensamt kan utgöra grund för att minska ersättning till skiljedomare.

Läs hela domen (T 6862-17)

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här