Swedish Arbitration Portal: Svea hovrätt – parterna har ingått ett giltigt skiljeavtal

Svea hovrätt avslår klandertalan.

Tvisten baseras på ett låneavtal mellan parterna. Låneavtalet innehöll två bestämmelser avseende hur en framtida tvist skulle lösas, den ena hänvisade till allmän domstol och den andra till skiljeförfarande.

Klaganden hävdade att skiljedomen skulle upphävas på grundval av 34 § Skiljeförfarandelagen eftersom:

Domstolen avvisade klandertalan i sin helhet. För det första ansåg domstolen att parternas avsikt hade varit att tvister hänförliga till låneavtalet skulle lösas genom skiljedom. För det andra fann domstolen att det inte hade visats att domstolens motsättning av vissa korsförhörsfrågor stred mot IBA-reglerna. Avslutningsvis framförde domstolen att skiljedomen omfattade alla invändningar som Klaganden framfört. Skiljenämnden hade således inte överskridit sitt uppdrag eller begått något handläggningsfel.

Läs beslutet (mål nr. T 7929-17) här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här