Styrelsemöten 2021

SCC:s styrelsemöten hålls en gång per månad. Styrelsens uppgifter består i att fatta beslut enligt SCC:s regler, t.ex. SCC:s behörighet, utseende av skiljedomare, invändning om jäv samt beslut om kostnaderna för skiljeförfarandet.

På grund av att styrelsen har en internationell sammansättning, är en del personligen närvarande och en del per telefon. Dagordningen, sekretariatets promemoria och de underliggande dokument som hör till varje mål görs tillgängligt för styrelsens ledamöter via en lösenordsskyddad webbsida en vecka innan varje möte.

Hela styrelsen träffas en gång per år i Stockholm för att diskutera aktuella frågor inom internationellt skiljeförfarande i allmänhet och SCC-förfarande i synnerhet. 

Styrelsen är beslutsför med två ledamöter. Brådskande ärenden för beslut fattas av styrelsens ordförande eller en vice ordförande. 

2021

13 januari
10 februari
10 mars
15 april – N.B Thursday 
19 maj
16 juni - Annual Board Meeting in Stockholm
14 juli
18 august 
23 september – N.B. Thursday
20 oktober
17 november 
15 december