Styrelsemöten 2021

SCC:s styrelsemöten hålls en gång per månad. Styrelsens uppgifter består i att fatta beslut enligt SCC:s regler, t.ex. SCC:s behörighet, utseende av skiljedomare, invändning om jäv samt beslut om kostnaderna för skiljeförfarandet.

På grund av att styrelsen har en internationell sammansättning, är en del personligen närvarande och en del per telefon. Dagordningen, sekretariatets promemoria och de underliggande dokument som hör till varje mål görs tillgängligt för styrelsens ledamöter via en lösenordsskyddad webbsida en vecka innan varje möte.

Hela styrelsen träffas en gång per år i Stockholm för att diskutera aktuella frågor inom internationellt skiljeförfarande i allmänhet och SCC-förfarande i synnerhet. 

Styrelsen är beslutsför med två ledamöter. Brådskande ärenden för beslut fattas av styrelsens ordförande eller en vice ordförande. 

2022

12 januari
16 februari
16 mars
20 april
11 maj
15 juni
13 juli
17 augusti
23 september - Årligt styrelsemöte i Stockholm (fredag)
12 oktober
16 november
14 december