Statistik 2019

I SCC:s målstatistik finns bland annat information om hur många mål som administrerats, vilken typ av avtal som legat till grund för tvisterna samt information om tid för meddelande av dom.

Totalt 175 mål registrerades under 2019, en ökning från 152 under 2018. Hälften av tvisterna (88) var internationella, med parter från 44 olika länder representerade. Av de registrerade målen administrerades 107 under SCC:s skiljedomsregler och 52 under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. Antalet ansökningar om interimskt förfarande ökade till åtta fall från fyra fall 2018. Sex investeringstvister inkom, samma som under 2018. Statistik angående utsedda skiljemän visar en fortsatt ökning av antalet kvinnliga skiljemän som utses av SCC från 29% under 2018 till 32% under 2019.

Målstatistik 2005-2019

Under 2019 registrerade SCC 175 mål, varav hälften (88 mål) var internationella och andra hälften svenska (med bara svenska parter representerade). 

Tillämpliga regler 2019

Av de mål som påkallades under 2019 registrerades 61% (107 mål) enligt SCC:s skiljedomsregler och 30% (52 mål) under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. SCC registrerade även åtta interimistiska förfaranden.

undefined

Parter från 44 olika länder valde att lösa sina tvister hos SCC under 2019. Efter Sverige var parter från Ryssland, Tyskland och USA de vanligast förekommande.

Omtvistat avtal 2019

Tvisterna som påkallades under 2019 berörde många olika avtal och områden. Vanligast förekommande var tvister rörande avtal om leveransavtal, tjänst, avtal om företagsköp och entreprenad. 

Tid för meddelande av dom skiljedomsregler 2019

Hälften av alla domar som avkunnades år 2019, under SCC:s skiljedomsregler, meddelades inom sex till tolv månader från tidpunkten för hänskjutandet av mål till skiljedomare eller skiljenämnd. 27% av domarna meddelades inom 6 månader från tidpunkten för hänskjutandet.

Tid för dom förenklat skiljeförfarande 2019

Fler än hälften av domarna som avkunnades år 2019, under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande, meddelades inom mindre än tre månader från tidpunkten för hänskjutandet. 45% av domarna meddelades inom tre till sex månader från tidpunkten för hänskjutandet.

Tillämplig rätt 2019

För de mål som påkallades hos SCC under 2019 var svensk rätt vanligast förekommande (64 %), följt av CISG och engelsk rätt.

Tvistevärde 2019

Det totala tvistevärdet för målen som påkallades under 2019 uppgick till mer än 1,6 miljarder euro.

Språk för skiljeförfarande 2019

 

De vanligast förekommande språken i mål påkallade hos SCC under 2019 var svenska och engelska.

Säte 2019

I 78 % (136) av målen som påkallades under 2019 hade parterna valt Stockholm som säte för skiljeförfarandet. Näst vanligast var Göteborg och Malmö.

Interimska förfaranden 2019Det händer att en part befinner sig i en situation där ett beslut om interimistiska åtgärder behövs för att provisoriskt säkerställa partens rätt innan ett skiljeförfarande har hunnit inledas. Parten kan då ansöka om att Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) utser en interimistisk skiljedomare i enlighet med SCC:s regler.

Åtta interimistiska förfaranden påkallades hos SCC under 2019. I samtliga fall utsågs den interimistiska skiljedomaren inom 24 timmar. Genomsnittligt antal dagar för interimistiskt beslut från hänskjutande var 6,25 dagar.

undefined

Under 2019 mottog SCC åtta ansökningar om utseende av interimistisk skiljedomare. I sex av målen bifölls yrkandena om interimistiska åtgärder, i ett mål avslogs åtgärder och i det sista målet återkallades ansökan.

Antal skiljedomare 2019Huvudregeln om att skiljenämnden ska bestå av tre skiljedomare när parterna inte själva kommit överens om antal skiljedomare, togs bort i 2017 års skiljedomsregler.

I 49 % av målen som påkallades under 2019 enligt SCC:s skiljedomsregler, utsågs tre skiljedomare. I 39 % av målen utsågs en ensam skiljedomare.

undefined

De flesta utsedda skiljedomare i mål som påkallades hos SCC under 2019 var från europeiska länder men även skiljedomare från Asien, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika utsågs.

Könskfördelning 2019

Under 2019 beslutades om totalt 226 utseenden av skiljedomare. 23% av dessa var kvinnor och 77% var män.

Jävsinvändningar 2019

Av de nio jävsinvändningar som inkom under 2019, ogillades 7 (78 %), en bifölls. Två begäranden om entledigande inkom under 2019.