Sök

Statistik 2018

I SCC:s målstatistik finns bland annat information om hur många mål som administrerats, vilken typ av avtal som legat till grund för tvisterna samt information om tid för meddelande av dom.

2018 var ytterligare ett starkt år för SCC. Ett ökat snittvärde medförde att totalt tvistevärde för målen som påkallades under 2018 uppgick till 13,3 miljarder euro, trots viss nedgång i antal mål. Av de 152 registrerade målen var hälften (76) internationella, med parter från 43 olika länder representerade. Av de registrerade målen administrerades 89 under SCC:s skiljedomsregler och 52 under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. Antalet kvinnliga skiljedomare ökade med 50 % under 2018, från 18 % under 2017 till 27 % under 2018.

Målstatistik 2005-2018

Under 2018 registrerade SCC 152 mål, varav hälften (76 mål) var internationella och andra hälften svenska (med bara svenska parter representerade).

Regler 2018

Av de mål som påkallades under 2018 registrerades 57 % (87 mål) enligt SCC:s skiljedomsregler och 34 % (52 mål) under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. SCC registrerade även fyra interimistiska förfaranden.

Parternas hemvist 2018

Parter från 43 olika länder valde att lösa sina tvister hos SCC under 2018. Efter Sverige var parter från Ryssland, Tyskland och Ukraina de vanligast förekommande.

Omtvistat avtal 2018

Tvisterna som påkallades under 2018 berörde många olika avtal och områden. Vanligast förekommande var tvister rörande avtal om tjänst, leveransavtal, avtal om företagsköp och bolagsavtal.

Tid för meddelande av dom 2018

Majoriteten av domarna som avkunnades år 2018, under SCC:s skiljedomsregler, meddelades inom sex till tolv månader från tidpunkten för hänskjutandet av mål till skiljedomare eller skiljenämnd.

Tid förenklat 2018

Fler än hälften av domarna som avkunnades år 2018, under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande, meddelades inom mindre än tre månader från tidpunkten för hänskjutandet. 37,2 % av domarna meddelades inom tre till sex månader från tidpunkten för hänskjutandet och alla domar meddelades inom nio månader.

Tillämplig rätt 2018

För de mål som påkallades hos SCC under 2018 var svensk rätt vanligast förekommande (55 %), följt av engelsk rätt och CISG.

undefined

SCC:s statistik för 2018 visar ett markant högre snittvärde, än tidigare år, för omtvistat värde. Trots en viss nedgång i antal mål medförde det att totalt tvistevärde för målen som påkallades under 2018 uppgick till 13,3 miljarder euro, jämfört med 1,5 miljarder euro 2017.

språk skiljeförfarande 2018

 

De vanligast förekommande språken i mål påkallade hos SCC under 2018 var svenska och engelska.

Säte 2018

I 69 % (105) av målen som påkallades under 2018 hade parterna valt Stockholm som säte för skiljeförfarandet. Näst vanligast var Göteborg, följt av Malmö.

interimistiska förfaranden 2018Det händer att en part befinner sig i en situation där ett beslut om interimistiska åtgärder behövs för att provisoriskt säkerställa partens rätt innan ett skiljeförfarande har hunnit inledas. Parten kan då ansöka om att Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) utser en interimistisk skiljedomare i enlighet med SCC:s regler.

Fyra interimistiska förfaranden påkallades hos SCC under 2018. I samtliga fall utsågs den interimistiska skiljedomaren inom 24 timmar. Genomsnittligt antal dagar för interimistiskt beslut från hänskjutande var 5 dagar, kortare tid än tidigare statistikförda år.

Interimska beslut 2018

Under 2018 mottog SCC fyra ansökningar om utseende av interimistisk skiljedomare. I ett av målen bifölls yrkandena om interimistiska åtgärder, i två avslogs åtgärder och i det sista målet nådde parterna en förlikning.

antal skiljedomare 2018Huvudregeln om att skiljenämnden ska bestå av tre skiljedomare när parterna inte själva kommit överens om antal skiljedomare, togs bort i 2017 års skiljedomsregler.

I 52 % av målen som påkallades under 2018 enligt SCC:s skiljedomsregler, utsågs tre skiljedomare. I 39 % av målen utsågs en ensam skiljedomare.

skiljedomar nationalitet 2018

De flesta utsedda skiljedomare i mål som påkallades hos SCC under 2018 var från europeiska länder men även skiljedomare från Asien, Nordamerika och Oceanien utsågs.

Könsfördelning 2018

År 2018 ökade antalet utsedda kvinnliga skiljedomare till 27 %, en markant ökning från 2017 års 18 %. I synnerhet andelen kvinnor utsedda av parter ökade, till 24 %, att jämföra med 8 % för 2017 och 11 % för 2016. Medskiljedomare utsåg ungefär lika många kvinnor (5) som män (4) till skiljedomare.

Jävsinvändning & entledigande 2018

Av de elva jävsinvändningar som inkom under 2018, avvisades sex (55 %), fyra bifölls. Inget begärande om entledigande inkom under 2018.