Sök

Statistik 2017

I SCC:s målstatistik finns bland annat information om hur många mål som administrerats, vilken typ av avtal som legat till grund för tvisterna samt information om tid för meddelande av dom.

Under 2017 registrerade SCC 200 nya mål, vilket är det tredje högsta antalet sedan SCC grundades 1917.

SCC presenterar mer omfattande statistik för år 2017 jämfört med tidigare år. I den nya statistiken redovisas bland annat omtvistat värde, könsfördelning bland skiljedomare, och jävsinvändningar.

undefined

Av de 200 målen var 48 % (96) internationella och 52 % (104) svenska.

undefined

Av de mål som påkallades under 2017 administrerades 54 % (108) enligt SCC:s regler för skiljeförfarande, och 36 % (72) under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. SCC administrerade även tre interimistiska förfaranden.

undefined

Parter från 40 olika länder valde att lösa sina tvister hos SCC under 2017. Svenska parter är vanligast förekommande. Efter Sverige var parter från Ryssland, Storbritannien, Tyskland, Norge, och Turkiet de vanligaste förekommande.

undefined

Tvisterna som påkallades under 2017 berörde olika avtal och områden. Vanligast förekommande var tvister rörande leveransavtal, avtal om tjänst, företagsköp och bolagsavtal.

undefined

För majoriteten av de mål som 2017 påkallades under SCC:s skiljedomsregler tog det mellan sex och tolv månader från tidpunkten för hänskjutandet av ett mål till skiljedomaren, till meddelande av en skiljedom.

undefined

För majoriteten av målen som påkallades under 2017 under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande meddelades dom inom tre till sex månader.

undefined

Av de mål som påkallades hos SCC under 2017 var svensk rätt vanligast förekommande (72 %), följt av engelsk rätt och folkrätt.

 

undefined

Det totala tvistevärdet för målen som påkallades under 2017 uppgick till mer än 1,5 miljarder euro.

undefined

 

De vanligast förekommande språken i mål påkallade hos SCC under 2017 var svenska och engelska.

undefined

I 73 % (146) av målen som påkallades under 2017 hade parterna valt Stockholm som säte för skiljeförfarandet. Näst vanligast var Göteborg respektive Malmö.

 

undefined

Tre interimistiska förfaranden påkallades hos SCC under 2017. I samtliga fall utsågs den interimistiska skiljedomaren inom 24 timmar.

undefined

Under 2017 mottog SCC tre ansökningar om utseende av intermistisk skiljedomare. I ett av målen bifölls yrkandena om interimistiska åtgärder. I ett av målen meddelades beslutet i form av en skiljedom.

undefined

I 67 % av målen som påkallades under 2017 enligt SCC:s skiljedomsregler, utsågs tre skiljedomare. I övriga mål utsågs en ensam skiljedomare.

undefined

Skiljedomare från Europa var vanligast förekommande i mål som påkallades hos SCC under 2017. 

undefined

Av de 254 utnämningar av skiljedomare som gjordes under 2017 var 18 % kvinnor. I de fall där SCC utsåg skiljedomare utgjorde kvinnor mer än 35 %.

undefined

Av de sex jävsinvändningar som inkom under 2017, avvisades drygt 80 % (5). I det enda begärandet om entledigande, kvarstod skiljedomaren i förfarandet.