Förenklat skiljeförfarande

Förenklat skiljeförfarande

Det förenklade skiljeförfarandet lämpar sig för tvister av enklare natur.

Ett förenklat skiljeförfarande är en snabbare process än ett skiljeförfarande enligt de vanliga reglerna.

Skiljeförfarande är ett vedertaget sätt att lösa tvister utanför domstol, både i Sverige och utomlands. Det har en lång historia och en stark tradition, inte minst i Sverige där det är mycket vanligt att parter avtalar om skiljeförfarande.

Skiljeförfarande kräver ett avtal mellan parterna (skiljeavtal). Ett förenklat förfarande hos SCC förutsätter att parterna har kommit överens om att deras tvist ska lösas genom ett skiljeförfarande enligt SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Det vanligaste är att parterna skriver in en sådan klausul i sitt övergripande avtal (skiljeklausul). Om sådan överenskommelse saknas mellan parterna är SCC förhindrat att administrera tvisten i ett sådant förfarande.

Parterna får enligt de förenklade reglerna endast inge ett begränsat antal inlagor och tidsfristerna är i regel kortare än vid tillämpning av de vanliga skiljedomsreglerna. Därför är det förenklade skiljeförfarandet bäst lämpat för tvister av enklare natur.

Ett förenklat skiljeförfarande inleds genom att den ena parten inger en påkallelseskrift till SCC. Samtidigt som påkallelseskriften ges in ska den påkallande parten betala en registreringsavgift till SCC.

Skiljeförfarandet är ett en-instansförfarande och skiljedomen är därför inte överklagbar. Skiljeförfarandet som process regleras dock i lag. Lagen anger hur ett skiljeförfarande måste gå till för att uppfylla krav på rättssäkerhet. Allmän domstol avgör om ett skiljeförfarande har uppfyllt kraven på rättssäkerhet eller inte, om så skulle behövas.

Våra modellklausuler

Ladda ner våra regler

Beräkna kostnaderna med vår kalkylator

Artikel: One year with the 2017 Expedited Rules (2 april, 2018)