Inleda förenklat skiljeförfarande

Så här inleds ett skiljeförfarande enligt SCC:s Skiljedomsregler och SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

Skiljeförfarandet inleds genom att käranden till SCC ger in en påkallelseskrift. Samtidigt som påkallelseskriften inges, ska käranden betala en registreringsavgift.

Enligt 2017 års förenklade regler § 6 ska en påkallelseskrift utgöra käromål och innehålla:

  1. Parternas och deras ombuds namn, adresser, telefonnummer samt e-postadresser,
  2. Preciserade yrkanden, samt en uppskattning av deras värde,
  3. De omständigheter och grunder som käranden åberopar,
  4. Den bevisning som käranden åberopar,
  5. En kopia eller beskrivning av det skiljeavtal eller den skiljeklausul som åberopas,
  6. Uppgift om vilket skiljeavtal varje enskilt yrkande grundar sig på om yrkandena grundar sig på fler än ett skiljeavtal samt
  7. Synpunkter på skiljeförfarandets säte.

Näringsidkare inom EU ska uppge sitt momsregistreringsnummer.

Elektronisk dokumenthantering - Påkallelsen

Påkallelseskriften inkl. bilagor bör om möjligt skickas med e-post till följande adress: arbitration@chamber.se

För det fall påkallelsen ej kan skickas elektroniskt,* skickas den till:

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Box 16050
103 21 Stockholm 


*För det fall påkallelsen och/eller bilagorna utgör ett omfattande material (bestående av t.ex. pärmar och/eller material som inte lämpar sig för elektronisk överföring) skall dokumentationen inges i tillräckligt antal uppsättningar för distribution till var och en av svaranden(a), Skiljedomsinstitutet och skiljedomaren/skiljedomarna.

Registreringsavgiften

Registreringsavgiften enligt SCC:s Skiljedomsregler uppgår till 3.000 euro (exklusive moms). Registreringsavgift inklusive moms är 3.750 euro. Motsvarande registreringsavgift enligt SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande uppgår till 2.500 euro (exklusive moms). Registreringsavgift inklusive moms är 3.125 euro.

Moms behöver inte betalas av näringsidkare med säte utanför Sverige.

Registreringsavgiften ska betalas till konto enligt nedan:

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB

Kontonr (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837

BIC: ESSESESS

Momsregnr: SE556095795201

Vi ber er ange kärandens namn som referens vid inbetalningen samt bifoga kvittot till påkallelseskriften