Inleda interimistiskt skiljeförfarande

Ansökan om utseende av en interimistisk skiljedomare ska skickas till: 
E-post: emergencyarbitrator@chamber.se

Samtidigt som ansökan inges ska kostnaderna för det interimistiska skiljeförfarandet betalas in (se nedan). 

Ansökan om utseende av en interimistisk skiljedomare ska innehålla:

  1. uppgift om namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadresser till parterna och deras ombud,
  2. en sammanfattning av tvisten,
  3. en begäran om förordnande av säkerhetsåtgärder och de skäl som åberopas,
  4. en kopia av eller redogörelse för det skiljeavtal eller den skiljeklausul som åberopas,
  5. synpunkter på sätet för det interimistiska förfarandet, tillämplig rätt och språket eller språken för förfarandet samt
  6. bevis på att kostnaderna för det interimistiska förfarandet har betalats.

Näringsidkare inom EU ska uppge sitt momsregistreringsnummer.

Kostnaderna för det interimistiska skiljeförfarandet
Betalning av kostnaderna för det interimistiska skiljeförfarandet är en förutsättning för att handläggningen ska påbörjas och för att 24 timmarsfristen för utseende av en interimistisk skiljedomare ska börja löpa. 

Ansökan enligt Skiljedomsregler
Kostnaderna för det interimistiska skiljeförfarandet uppgår totalt till 25 000 euro varav moms 5 000 euro. En specifikation av kostnaderna finns i § 10, bilaga II till Skiljedomsreglerna. 

Ansökan enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande
Kostnaderna för det interimistiska skiljeförfarandet uppgår totalt till 25 000 euro varav moms 5 000 euro. En specifikation av kostnaderna finns i § 10, bilaga II till Regler för Förenklat Skiljeförfarande. 

Moms
Moms behöver inte betalas av näringsidkare inom EU med säte utanför Sverige. Befrielse från svensk moms styrks genom ingivande av företagets momsregistreringsnummer. Personer med hemvist eller säte utanför EU är inte momspliktiga. 

 

Registreringsavgiften ska betalas till konto enligt nedan:

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB

Kontonr (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837

BIC: ESSESESS

Momsregnr: SE556095795201

Vi ber er ange kärandens namn som referens vid inbetalningen samt bifoga kvittot till påkallelseskriften.