Handläggning av investeringstvister

Handläggning av investeringstvister

Sverige och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) har en framträdande roll internationellt som forum för tvister mellan investerare och stater.

År 1993 anhängiggjordes den första investeringstvisten vid SCC. Sedan dess har SCC administrerat ett stort antal investeringstvister, i första hand grundat på s.k. bilaterala investeringsskyddsavtal (BIT). SCC är också ett av tre möjliga forum för investeringstvister i det multilaterala investeringsskyddsavtalet Energy Charter Treaty (ECT). SCC utgör idag ett av världens främsta institut för investeringstvister.

SCC:s roll i investeringstvisterna ser olika ut. En stor del av tvisterna handläggs enligt SCC:s skiljedomsregler. SCC:s skiljedomsregler är de tredje mest använda reglerna för investeringstvister, och SCC är, efter Världsbankens skiljedomsinstitut International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), det näst största institutet i världen för investeringstvister. I SCC:s roll inom investeringstvisterna ingår även att agera som Appointing Authority enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler.

Sverige och SCC anges som forum för tvister mellan investerare och stater i så vitt känt minst 120 bilaterala investeringsskyddsavtal och i ECT. I 61 av dessa avtal anges att SCC:s skiljedomsregler skall tillämpas på tvister enligt avtalet. I de övriga 60 investeringsskyddsavtalen anges SCC som Appointing Authority enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler eller Sverige som säte för tvisten.

Ett skiljeförfarande där tvisten rör ett anspråk grundat på ett investeringsskyddsavtal inleds på samma sätt som ett vanligt förfarande enligt SCC:s regler. Investeraren ska inge en påkallelseskrift till SCC. Samtidigt som påkallelseskriften ges in ska investeraren betala en registreringsavgift till SCC.

Våra modellklausuler

Ladda ner våra regler

Beräkna kostnaderna med vår kalkylator

Statistik om investeringstvister