Medling

Medling

Medling är en flexibel och kostnadseffektiv tvistlösningsmetod där en oberoende tredje aktör i första hand skall hjälpa parterna att säkerställa att deras beslut om hur en tvist skall lösas är väl genomtänkt.

Konflikter uppstår som en naturlig och oundviklig följd av en affärsverksamhet. Konflikter kan också innebära stora kostnader och upplösning av affärsrelationen. Därför har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) utarbetat medlingsregler avsedda att underlätta en konstruktiv och effektiv hantering av kommersiella tvister genom medling.

En stor del tvister vid domstolar och skiljenämnder förliks. Det finns därmed en villighet hos parter och ombud att finna gemensamma lösningar. Genom att välja medling som en alternativ tvistlösningsmetod, väljer man en lösning som är mycket effektivare, kostar betydligt mindre samt leder till en bibehållen affärsrelation.

En medling brukar kunna genomföras på en eller två arbetsdagar, i komplexa tvister kan dock mer tid krävas. Förfarandet bygger på frivillighet från parternas sida under hela medlingen. Parterna kan när som helst avbryta förhandlingen och välja att inleda eller fortsätta en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

Det finns många fördelar med att välja SCC:s Medlingsregler. En medling är alltid konfidentiell. Reglerna innehåller en bestämmelse som gör det möjligt för parterna att utse medlaren till skiljedomare och begära att denna ska fastställa förlikningsavtalet i en skiljedom. Förlikningsavtalet blir på detta sätt verkställbart. Parterna styr processen. Medlaren ska i första hand hjälpa parterna att säkerställa att deras beslut om hur en tvist ska lösas är väl genomtänkt; oavsett om beslutet är att förlikas eller att pröva tvisten rättsligt.

Medling bygger på att parterna är överens om att tvisten ska lösas med hjälp av en medlare. En sådan överenskommelse kan tas in i affärskontraktet som i en tvistlösningsklausul. Parterna har givetvis möjlighet att komma överens om medling enligt medlingsregler även om sådan hänvisning saknas i tvistlösningsklausulen.

Våra modellklausuler

Ladda ner våra regler

Beräkna kostnaderna med vår kalkylator

Läs en artikel om medling vid SCC mellan 2003 och 2017 här