En juridisk bedömning av tvisten på tre veckor till ett fast pris

Att skriva avtal är en viktig del av affärsrelationen och att välja rätt tvistlösningsmetod är både ett strategiskt och ekonomiskt övervägande. Förutsägbarhet när det gäller tid och kostnader kan vara extra viktigt i vissa lägen. SCC Express Dispute Assessment är en tvistlösningstjänst där en juridisk expert bedömer tvistefrågan på tre veckor till ett fast pris.

Skiljedomsinstitutets mål är att främja handel mellan företag. Det gör vi genom att hjälpa företag att tillbringa så lite tid som möjligt på tvistlösning för att få mer tid över till sin kärnverksamhet. 

SCC Express Dispute Assessment – SCC Express – är en tjänst som vänder sig främst till parter som befinner sig i en pågående avtalsrelation där man prioriterar affärsrelationen och vill lösa en juridisk tvistefråga snabbt och till ett fast pris. Förfarandet kan också passa parter som vill sondera rättsläget inför överväganden i förliknings-diskussioner eller inför beslut att inleda en rättsprocess genom skiljeförfarande eller domstol. 

Vad är SCC Express?

SCC Express Dispute Assessment är en samtyckesbaserad och konfidentiell tvistlösningsprocess. Avtalsparterna kan gemensamt besluta om att välja SCC Express som tvistlösningsmetod antingen vid avtalsskrivandet eller vid  den tidpunkt när tvisten uppstår. Skiljedomsinstitutet utser en neutral juridisk expert* som levererar en bedömning i sakfrågan på tre veckor till priset av 29 000 euro. 

Den juridiska expertens bedömning är inte verkställbar eller bindande för parterna, om de inte särskilt avtalar om detta. Det primära syftet med tvistlösningstjänsten är att hjälpa parterna att komma vidare i sin avtalsrelation.

Tvistlösningstjänstens process är fastställd i SCC Rules for Express Dispute Assessment >> 

Så går tvistlösningsprocessen till:

1. Begäran att utse en expert för en Express Dispute Assessment inkommer till SCC.
Förfarande kan påkallas genom att en av de tvistande parterna kontaktar SCC och

  • betalar administrationsavgiften på 4 000 euro, samt
  • information om vilka de tvistande parterna är, samt
  • en beskrivning av tvisten och vilken/vilka frågor som ska bedömas.

2. Bekräftelse från motpart.
När en begäran inkommit enligt ovan kontaktar SCC motparten för att ge denne möjlighet att svara och ge samtyckte till förfarandet – om detta inte är verifierat redan i begäran.

3. Betalning av återstående del av avgiften.
När motpartens samtycke är bekräftat ska den återstående avgiften på 25 000 euro betalas, om det inte redan är gjort i samband med begäran.

4. SCC utser en neutral juridisk expert.
Efter ovanstående steg utser SCC en neutral juridisk expert inom 48 timmar och överlämnar ärendet till honom/henne.

5. Parterna presenterar sina ståndpunkter.
Den neutrale juridiska experten guidar parterna genom tvistlösningsprocessen. Parterna har tillgång till det digitala handläggningsverktyget SCC Platform, för säker och konfidentiell kommunikation och smidig delning av inlagor och andra handlingar.

Frågan om resultatet av SCC Express Dispute Assessment ska göras bindande för parterna kan aktualiseras av den neutrala juridiska experten eller parterna.

6. Den neutrale juridiska experten gör sin bedömning.
Efter tre veckor levererar den neutrale juridiska experten en skriftlig bedömning till parterna, inklusive en sammanfattning av expertens slutsatser angående tvistefrågan.

*den neutrale juridiska experten refereras till som ”the Neutral” i SCC Rules for Express Dispute Assessment.

Regler, vägledning och standardklausul:

SCC Rules for Express Dispute Assessment 

Vägledning (engelska) Guidelines to the SCC Rules for Express Dispute Assessment

Mall för en avtalsklausul som inkluderar valet av SCC Express

Medlemmarna i SCC Express Task Force