Skiljeförfarande

Skiljeförfarandet erbjuder en snabb och effektiv lösning på tvisten.

Metoden är snabb, effektiv, konfidentiell och resulterar i en skiljedom som är verkställbar i fler än 150 länder.

Skiljeförfarande är ett vedertaget sätt att lösa tvister utanför domstol, både i Sverige och utomlands. Skiljeförfarandet är en snabbare process än domstolsförfarandet och har en lång historia och en stark tradition inte minst i Sverige där det är mycket vanligt att parter väljer denna tvistlösningsmetod.

Skiljeförfarande kräver ett avtal mellan parterna (skiljeavtal). Ett förfarande hos SCC förutsätter att parterna har kommit överens om att tvisten ska lösas genom skiljeförfarande enligt SCC:s skiljedomsregler. Det vanligaste är att parterna skriver in en sådan klausul i sitt övergripande avtal (skiljeklausul). Om sådan överenskommelse saknas mellan parterna är SCC förhindrat att befatta sig med tvisten.

Parterna har stora möjligheter att i ett skiljeförfarande själva utforma processen och att utse skiljedomare och kan på så sätt ta särskild hänsyn till behovet av viss specialistkunskap i nämnden. En skiljedomare måste dock alltid vara opartisk och obunden.

SCC:s roll inom ramen för förfarandet är att fatta beslut i enlighet med SCC:s skiljedomsregler, och bl.a:

  • utse skiljedomare
  • fastställa kostnaderna för förfarandet
  • avgöra frågor om jäv
  • säkerställa att domen meddelas i tid

Ett skiljeförfarande inleds genom att den ena parten inger en påkallelseskrift till SCC. Samtidigt som påkallelseskriften ges in ska den påkallande parten betala en registreringsavgift till SCC.

Skiljeförfarandet är ett en-instansförfarande och skiljedomen är därför inte överklagbar. Skiljeförfarandet som process regleras dock i lag. Lagen anger hur ett skiljeförfarande måste gå till för att uppfylla krav på rättssäkerhet. Allmän domstol avgör om ett skiljeförfarande har uppfyllt kraven på rättssäkerhet eller inte, om så skulle behövas.

Våra modellklausuler

Ladda ner våra regler

Beräkna kostnaderna med vår kalkylator

Inleda skiljeförfarande