Inleda skiljeförfarande

Så här inleds ett skiljeförfarande enligt SCC:s Skiljedomsregler och SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

Skiljeförfarandet inleds genom att käranden till SCC ger in en påkallelseskrift. Samtidigt som påkallelseskriften inges, ska käranden betala en registreringsavgift.

Påkallelseskriften ska innehålla:

  1. uppgift om parternas och deras ombuds namn, adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser,
  2. en sammanfattande redogörelse för tvisten,
  3. preliminär uppgift om kärandens yrkanden,
  4. kopia av eller redogörelse för innehållet i det skiljeavtal eller den skiljeklausul som käranden åberopar,
  5. eventuella synpunkter i fråga om antalet skiljedomare och skiljeförfarandets säte samt
  6. i förekommande fall, namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress avseende skiljedomare som utsetts av käranden.

Näringsidkare inom EU ska uppge sitt momsregistreringsnummer.

Elektronisk dokumenthantering - Påkallelsen

Påkallelseskriften inkl. bilagor bör om möjligt skickas med e-post till följande adress: arbitration@chamber.se

* Vänligen notera att ansökan om utseende av en interimistisk skiljedomare ska skickas till: 
E-post: emergencyarbitrator@chamber.se

För det fall påkallelsen ej kan skickas elektroniskt,** skickas den till:

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Box 16050
103 21 Stockholm 

Besöks- och kuriradress: Brunnsgatan 2, 111 38 Stockholm

** För det fall påkallelsen och/eller bilagorna utgör ett omfattande material (bestående av t.ex. pärmar och/eller material som inte lämpar sig för elektronisk överföring) skall dokumentationen inges i tillräckligt antal uppsättningar för distribution till var och en av svaranden(a), Skiljedomsinstitutet och skjiljedomaren/skiljedomarna.

Registreringsavgiften

Registreringsavgiften enligt SCC:s Skiljedomsregler uppgår till 3.000 euro (exklusive moms). Registreringsavgift inklusive moms är 3.750 euro. Motsvarande registreringsavgift enligt SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande uppgår till 2.500 euro (exklusive moms). Registreringsavgift inklusive moms är 3.125 euro.

OBS! Moms behöver inte betalas av näringsidkare med säte utanför Sverige.

 

Registreringsavgiften ska betalas till konto enligt nedan:

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB

Kontonr (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837

BIC: ESSESESS

Momsregnr: SE556095795201

Vi ber er ange kärandens namn som referens vid inbetalningen samt bifoga kvittot till påkallelseskriften