Handläggning av skiljeförfarande enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler

Handläggning av skiljeförfarande enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) har sedan lång tid tillbaka agerat i skiljeförfaranden enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler, oftast som s.k. utseende organ. I och med de nya reglerna utökas SCC:s befogenhet till att även administrera tvister enligt UNCITRAL:s regler.

SCC:s administrerande roll inkluderar följande:

a.    Utseende av skiljedomare
b.    Beslut om jävsinvändningar
c.    Beslut och administration av kostnaderna för förfarandet

Parterna kan välja att anta "SCC Procedures for the Administration of Cases under the UNCITRAL Rules” före eller efter tvistens uppkomst. Ett skiljeavtal ingånget efter den 1 januari 2015 vari SCC utses till administrerande organ innebär att SCC även skall utse skiljedomare, om inte annat avtalats mellan parterna.

SCC har tagit fram två olika regelversioner för att administrera skiljeförfaranden under både UNCITRAL:s regler från 1976 och UNCITRAL:s regler från 2010.

Ladda ner våra regler

Våra modellklausuler

Beräkna kostnaderna med vår kalkylator